arrow

טקסט בחזית הקשת- Real World Example

1.צעדי הכנה

-         קבע את צבע הקדמה

-         הקש לחיצה כפולה על Swatch פיסת אריג לדוגמא של צבע הקדמה בארגז הכלים כדי לפתוח את אוסף הצבע (Color Picker).

[Image156.gif]

   -    השתמש בהגדרות הבאות H: 184, S: 100, ו-B: 100.

-         עשה את שכבת הספקטרום (Spectrum  Layer) פעילה במידת הצורך.

-         בחר את כלי הסוג (Type Tool) ע"י  על סמל הכלי סוג בארגז הכלים.

-         הקש על הפינה הפנימית התחתונה של תמונת העבודה (Work Image).

-         תיבת דו-שיח הכלי סוג (Type Tool Dialog Box) המתקבלת נראית משמאל.

-         שכפל את הסידורים כפי שנראה בתיבת  הדו-שיח. החלף את הגופן במידת הצורך.

 

[Image157.jpg]

2.התמונה שלך צריכה להראות דומה לדוגמא הבאה.

 Photoshop 4.x  שם באופן אוטומטי את הטקסט על השכבה החדשה. שנה את שמה של השכבה החדשה ל- St(סגנון). Photoshop 3.x משיקה את הטקסט על השכבה הנוכחית. מקם את הטקסט על השכבה החדשה ושנה את שם שכבת הטקסט ל- Style.

3.הפרד את The  ו- Style לשכבות שונות.

-         הפעל את שכבת ה- Styleאם צריך.

-         בחר את The  עם הכלי מודל (Marquee מקש ה-M).

-         גזור והעתק את The  לשכבה חדשה (Shift + Ctrl + J).

-         בסוף The  נמצא בשכבה מעל שכבת ה-Style.

אלמנטים של הטקסט כעת בלתי תלויים. הזז את האלמנטים של הטקסט כדי ליצור קומפוזיציות טיוטה.

-         הפעל את שכבת ה-The אם צריך.

-         לחץ והחזק את מקש ה-Ctrl וגרור את The  למיקומו החדש.

-         בצע את אותו הדבר ל-Style.

4.הזז ודחק (Nudge) את האלמנטים של הטקסט לקומפוזיציה הסופית שלהם.

-         כבה את שכבת הספקטרום בשביל הצגה מוקדמת פשוטה יותר ע"י הקשה על סמל התצוגה שלו (העין).

-         בחר את שכבת הטקסט בשביל ה-The.

-         דחק אותו למקומו הסופי (Ctrl+מקשי החצים).

-         בחר את שכבת ה-Style.

-         דחק אותו למקומו הסופי (Ctrl+מקשי החצים).

-         הפעל בחזרה את הספקטרום, אם הוא ישים (Applicable).

5.התקרבות

[Image158.jpg]

מיקום הטקסט בסדר גמור, אבל הוא לא מופרד היטב מהרקע. הוא קשה לקריאה. נתקן את זה בעמוד הבא.

 

 

 

טקסט לוגו הקשת 3d

תוכן העניינים

יצירת חזית הקשת