arrow

דוגמאות Real World

כעת, כשאנו מכירים את הכלים על קצה המזלג, הבה וניישם קצת ממה שלמדנו ע"י שכפול האפקטים של תמונה הנמצאת במבוא ל- Adobe Photoshop.

לא שנוכל לשכפל את איכות העבודה, אך אפשר לבצעה בצורה המניחה את הדעת ב- Paint Shop Pro.

יצירת חזית הקשת

תוכן העניינים

שינוי גודל של תמונות