arrow

טקסט הלוגו (Logo Text)

כעת, כשיש לנו עותק מניח את הדעת של תמונת הקרע, הבה ננסה ליצור את הטקסט המצוי ב"טקסט הלוגו" ב- D3 במדריך ל- Adobe Photoshop.

[Image126.gif]

פתח את תמונת הספקטרום מהעמוד הקודם והוסף מייד שכבה חדשה. בפלטת הצבעים שנה את צבע הקדמה לטורקיז. בזמן שאתה עובד על שכבה 1, (לא שכבת הרקע), הוסף את הטקסט שלך.

 

[Image127.gif]

לא סביר שיהיה לך את הגופן המדויק, אך אם תעבור על הגופנים שלך, קרוב לוודאי שתמצא אחד דומה. וודא שתיבות הסימון Antialias ו- Floating מסומנות. לעת עתה, הדפס רק את המילה "The".

הוסף עוד שכבה חדשה, פתח שוב את תיבת הטקסט, והפעם הקלד את האות "Style". ע"י זה שאתה שם את "The" ואת "Style" על שכבות שונות, תוכל להזיזם ולמקם אותם איפה שתרצה. יכולת לעשות את אותו הדבר עם שכבה אחת, אך אם אחרי שהוספת את המילה השנייה לא היית מרוצה ממיקום ה- "The", היה לך אז יותר קשה לבחור אותו כדי להזיז אותו. ברגע שיש לך את שתי המילים בדיוק איפה שאתה רוצה אותן, פתח את תיבת בקרת שכבות (Layers Control Box) וכבה את הרקע. מזוג את שתי שכבות המילים לאחת ע"י פנייה ל- 'שכבות > מיזוג > מזוג גלויים' (Layers | Merge | Merge Visible) בשורת התפריט.

שחרר את כל הבחירות ע"י הקשת Ctrl + D על המקלדת שלך. כדי לבצע את ההבלטה והצל לחץ Ctrl + C על המקלדת, ובכך תעתיק את השכבה הממוזגת. כעת לחץ פעמיים על Ctrl + L כדי להדביק את המילים לשתי שכבות חדשות.

[Image128.gif]

פתח את תיבת בקרת שכבות ובחר את השכבה הממוזגת (Merged layer). זו תהיה השכבה התחתונה ביותר ואותה נכהה כדי ליצור את אפקט הצל. לך ל- 'צבעים > התאם > בהירות/ניגוד' (Colors | Adjust | Brightness/Contrast) בשורת התפריט. כדי לעשות את השכבה התחתונה כהה ככל האפשר כוון את קביעת הבהירות (Brightness) ל- -100 (מינוס 100), וניגוד (Contrast) ל- 0 (אפס).

[Image129.gif]

כעת בחר שכבה 2 בתיבת בקרת שכבות,חזור ל- Brightness/Contrast, רק שהפעם אנו רוצים שהטקסט יהיה לבן, לכן כוון את מחוון הבהירות ל- 100 (פלוס 100), ניגוד 0 (אפס).

 

 

שכבה 3, השכבה הסופית תישאר עם הצבע המקורי. בחר כל פעם שכבה אחת בתיבת בקרת שכבות (Layer Control box), מקם את הטקסט שלך כך שהשכבה הלבנה תהיה מאט למעלה ושמאלה משכבת הטורקיז והשכבה השחורה מאט למטה וימינה ממנה. אם אתה לא רואה את שכבת ההבלטה שלך בחלון התמונה, קרוב לוודאי שזה מאחורי טקסט השכבה 3. בתיבת דו-שיח בקרת שכבות (Layers Control dialog box) כבה את השכבה 3 עם כפתור Layer Visibility Toggle. אחרי שמיקמת את ההבלטה הדלק שוב את השכבה 3.

[Image130.gif]

לא מרוצה מטקסט הטורקיז? פשוט בחר את השכבה שלו (שכבה 3) בתיבת בקרת השכבות, ובחר 'צבעים > Colorize' (Colors | Colorize)על שורת התפריט ושנה אותו.

 

 

מסגרת משופעת חלק-1

תוכן העניינים

יצירת חזית הקשת