arrow

היסטוגרמה (Histogram)

 

[Image10.gif]

היסטוגרמות מנתחות את ההרכב (הקומפוזיציה) של צבע התמונה. לחיצת "H" על המקלדת תגרום לחלון ההיסטוגרמה להיפתח ולהסגר.

חלון ההיסטוגרמה לא עושה דבר בעצמו ומעצמו, אלא זהו כלי המעוצב לעזור לך להחליט מה עליך לעשות כדי לשפר את התמונה שלך. חלון ההיסטוגרמה מראה תרשים של ערכי הצבעים של החלון הפעיל ב- RGB ונהירות (luminance). נהירות מלאה היא לבן, ונהירות אפסית היא שחור. המספרים שבראש החלון  מציגים את מספר הפיקסלים התואמים את ערכי המינימום, המקסימום והממוצע של ההיסטוגרמה. הספקטרום (spectrum) של הצבע נמצא על הציר האופקי, ומנת צבע התמונה (portion of the image's color) שתואם את הספקטרום הזה מוצג על הציר האנכי. תיבות הסימון בתחתית מאפשרות לך להפסיק את שרטוטם של צבעים מסוימים או של הנהירות.

[Image11.gif]

 

 

 

 

פונקציות ההיסטוגרמה (The Histogram Functions) משנות את התמונה או בחירה בתוך התמונה בהתבסס על היסטוגרמת הנהירות.

ישנן שתי פונקציות ההיסטוגרמה במסגרת Paint Shop Pro, פונקצית ההישוות (Equalize Function) ופונקצית הגמישות (Stretch Function). פונקציות אלה ממוקמות על שורת התפריט מתחת לתפריט הצבע הנשלף, או ניתן לגשת אליהם ע"י הקשת Shift+E ל- Equalize, או Shift+T ל- Stretch.

פונקציות Stretch ו-  Equalize יכולות להתייחס לבחירה בתוך התמונה או התמונה כולה. פונקציית Equalize מיישרת או משווה את תוצאות ההיסטוגרמה שיהיו ממוצעים של בהירות התמונה או הבחירה, ואילו פונקצית Stretch תתאים את הנהירות כך שהספקטרום כולו מוקף (encompassed).

 

 

סרגל כלים פלטת הכלים

תוכן העניינים

פלטת צבעים