arrow

 

חצים וכפתורים עמוד 2

  -  צור שכבת "גוף החץ".

-         צור חלק "גוף החץ".

-         הבלט (Emboss) הכנה 1.

-         הבלט הכנה 2.    

-         יישם הבלטה.  

-         צור את שכבת ה-Colorized הסופית.

-         הוסף את שכבות הטקסט הממדי.

צור שכבת "גוף החץ"

-         גרור את שכבת "בסיס החץ" לסמל "שכבה חדשה".

-         שנה את שם ההעתק של "בסיס החץ" ל"גוף החץ" (לחץ לחיצה כפולה על שכבת "בסיס החץ" כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח "אופציות שכבה" ושנה את השם).

צור חלק "גוף החץ"

-         טען את בחירת "מסכת חץ" אם יש צורך ('בחירה > טען בחירות' "מסיכת חץ",  Select > Load Selections... Arrow Mask).

-         מלא עם שחור ('עריכה > מילוי > השתמש: שחור', Edit > Fill > Use: Black).

-         בטל את בחירת צורת חץ (Ctrl + D).

[Image218.gif]

 

 

 

 

הבלט (Emboss) הכנה 1: קבע צבעי קדמה ורקע.

-         צעד 1 הוא להקיש על סמל b&w זעיר "צבע ברירת מחדל" ("default color").

-         צעד 2 הוא להקיש על סמל בעל הראש הכפול "הפוך צבעים" ("reverse colors").

      צעד 1                                                         צעד 2                                      ההגדרות הסופיות.

[Image221.gif]

[Image219.gif]

[Image220.gif]

הבלט הכנה 2: טשטש קצוות.

-         'מסנן > טשטוש > טשטוש Gaussian',  Filer > Blur > Gaussian Blur…

-         סמן ובחר "הצגה מוקדמת".

-         קבע את ערך הרדיוס (1.7).

יישם הבלטה: ל"גוף החץ".

-         בחר את שכבת "גוף החץ" אם צריך.

-         יישם את מסנן ההבלטה - Emboss Filter ('מסנן > סגנון > הבלטה',  Filter > Style > Emboss…).

-         סמן את אופציית "הצגה מוקדמת".

-         Angel נקבע על ערך 141 מעלות.

-         גובה (Height) נקבע על ערך 7 פיקסלים.

-         סכום (Sum) נקבע על ערך 132%.

צור את שכבת ה-Colorized הסופית

-         צור שכבה חדשה מעל שכבת  "גוף החץ".

-         בחר את שכבת "גוף החץ".

-         הקש על סמל "צור שכבה חדשה".

-         שנה את שם השכבה החדשה ל"Colorized 40%".

[Image222.gif]

 

 

 

 

 

-         טען את בחירת "מסכת חץ" ('בחירה > טען בחירה > מסכת חץ',  Select > Load Selection > Arrow Mask).

-         שנה את המסכה לפני ביצוע colorizing.

-         כווץ את המסכה ('בחירה > שינוי > כווץ' ב- 1,  Select > Modify > Contract... by 1).

-         רכך את הקצה  ('בחירה > נוצה' ב- 1,    Select > Feather... by 1).

-         מלא את המסכה ב- 50% אפור ('עריכה > מילוי > 50% אפור' מהרשימה,  Edit > Fill > 50% gray from the list).

-         בצע Colorize על החץ ('תמונה > התאמה > גוון/רוויה', Image > Adjust > Hue/Saturation…).

-         סמן ובחר Colorize .

-         גוון נקבע על ערך –140.

-         בהירות נקבעת על ערך +20.

-         השלם את התהליך ע"י קביעת ה"אטימות השכבה" ל- 40% כפי שנראה למעלה.

הוסף את שכבות הטקסט הממדי

-         בטל בחירת Colorized Arrow (Ctrl + D).

-         צור שכבה חדשה מעל שכבת Colorized Arrow ע"י הקשה על סמל "צור שכבה חדשה".

-         שנה את שם השכבה ל"פני טקסט שחור" - Black Text Face (ראה "צור שכבת 'גוף החץ'" מלמעלה)..

-         קבע את צבעי ארגז הכלים לברירת המחדל (ראה "הבלט (Emboss) הכנה 1" מלמעלה).

-         בחר את הכלי טקסט מארגז הכלים (לחץ על מקש ה-T).

-         פתח את תיבת הדו-שיח "סוג הכלי" (הקש בנקודת החץ).

[Image223.gif]

 

 

 

 

 

 

 

 

-         מלא את המבוקש כבדוגמא הנ"ל.

-         דחוק את הטקסט למקומו ( Ctrl+ מקשי החצים). 

[Image224.jpg]

 

 

-         שכפל את שכבת הטקסט (גרור את שכבת הטקסט לסמל "צור שכבה חדשה").

-         שנה את שם השכבה ל"הבלטת טקסט לבנה" (White Text Highlight).

-         גרור את שכבת ה"הבלטה" אל מתחת לשכבת "פני טקסט".

-         דחוק את ה"הבלטה" למטה ולימין ע"י הקשה אחת כל אחד.

-         Colorize את ה"הבלטה" ללבן (ראה שכבת Colorized Layer מלמעלה).

[Image225.jpg]

 

 

-         פלטת השכבות אמורה להראות כמו בדוגמא למטה.

[Image226.gif]

 

 

 

 

 

 

 

תוכן העניינים

חצים וכפתורים 1