arrow

חצים וכפתורים עמוד 1 Arrows And Buttons

KB3 JPEG                                                                                                                         KB2 GIF

[Image209.jpg]

[Image210.gif]

 

 

אין תשובות נכונות: לך בדרך שלך.

לחץ ה- JPEG יש יותר נוכחות מאשר לחץ GIF. למראה טוב יש מחיר. חץ JPEG שוקל 50% יותר. כאשר זה KB3, אז המשקל אינו משמעותי, אבל הכל בסוף מסתכם.

אם מהירות הורדת הקבצים היא קריטית, קישורי מצביע הטקסט הפשוט (plain text pointer links) הם קלים ביותר. הטקסט הפשוט הוא לא מלהיב מאוד אבל ההחלטה היא שלך.

נעשה בבית באופן טהור: נעשה מכלום.

החצים האלה הם כפתורים והם נוצרו אך ורק ב- Photoshop .

חלק 1

-         התחל עם "צור חדש"

-         שנה את הגדרות ההעדפה.

-         מלא את שכבת הרקע עם לבן.

-         השתמש ב"כלי מצולע לאסו" עם ה"חטיפה לרשת" ("Snap To Grid").

-         שמור את מסכת "צורת חץ".

-         כבה את הרשת.

-         צור שכבה חדשה.

חלק 2

-         צור שכבת "גוף החץ".

-         צור חלק "גוף החץ".

-         הבלט (Emboss) הכנה 1.

-         הבלט הכנה 2.    

-         יישם הבלטה.  

-         צור את שכבת ה-Colorized הסופית.

-         הוסף את שכבות הטקסט הממדי.

התחל עם "צור חדש"  (Ctrl + N).

צור קובץ חדש באמצעות שימוש בדוגמא הבאה כמנחה.

[Image211.gif]

שנה את הגדרות ההעדפה (Ctrl + K).

שנה את הגדרות ההעדפות Guides & Grid כמו בדוגמא.

[Image212.gif]

מלא את שכבת הרקע עם לבן.

-         בחר את השכבה כולה (Ctrl + A).

-         מלא את הבחירה בלבן ('עריכה > מילוי > השתמש: לבן', Edit > Fill > Use: White).

[Image213.gif] 

השתמש ב"כלי מצולע לאסו" (Polygon Lasso Tool) עם ה"חטיפה לרשת ("Snap To Grid").

-         הדלק את 'עריכה > רשת', View > Grid (Ctrl + ").

-         הדלק את 'עריכה > חטיפה לרשת', View > Snap to Grid (Shift + Ctrl + ").

-         בחר את הכלי מצולע הלאסו (L או שוב L לעיגול).

[Image214.gif]

-         התחל את מצולע הפוליגון בקצה החץ (הקש על נקודת snap-to של הקצה).

-         לך בכיוון השעון והקש על הקצה שוב וכך סיים את "בחירת 7 הנקודות".

[Image215.gif]

שמור את מסכת "צורת חץ" ('בחירה > שמור בחירות', Selection > Save Selections…).

-         הקש OK כדי לקבל את הגדרות ברירת המחדל.

-         הקש על תווית "הערוצים" כדי לפתוח את הפלטה שלו.

[Image216.gif]

-         הקש לחיצה כפולה על 4# כדי לשנות את שמו ל"מסכת חץ" (Arrow Mask).

-         הקש על ראש ערוץ ה-RGB כדי להחזיר את תמונת הצבע של RGB.

-         הקש על תווית ה"שכבות" כדי לחזור ל"שכבות".

כבה את הרשת (Ctrl + “).

-         ה"חטיפה לרשת" נכבית אוטומטית.

צור שכבה חדשה (הקש על סמל "צור שכבה חדשה").

[Image217.gif]

-         שנה את שם השכבה החדשה ל"בסיס חץ" (Arrow Base).

-         הקש לחיצה כפולה על "עותק הרקע" כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של "אופציות השכבות".

-         הכנס את " Arrow Base" כשם החדש.

 

חצים וכפתורים 2

תוכן העניינים

מסגרת משופעת 2