arrow

דוגמאות -Real World מסגרת משופעת 2

בחר את כפתור שכבת מסגרת פנימית' (Inner Frame layer button). אם קל לך יותר לעבוד ללא ההסחה של השכבות האחרות, אתה יכול לכבות אותן עם כפתורי ה- Layer Visibility Toggle המתאימים להן.

לחץ  Ctrl + Dעל המקלדת כדי לסגור את הבחירה. הקש על שרביט הקסם במרכז התמונה והפוך (Invert) את הבחירה שלך ע"י לחיצת Ctrl + Shift + I על המקלדת. בחר 'צבעים > התאם > בהירות/ניגוד' (Colors | Adjust | Brightness/Contrast) משורת התפריט. בתיבת דו-שיח של בהירות/ניגוד קבע את הבהירות על 0 (אפס) ואת הניגוד ל- -50 (מינוס 50).

[Image134.jpg]

בשורת התפריט בחר 'תמונה >רעש > הוסף' (Image | Noise | Add…)בתיבת דו-שיח הוספת רעש הקש 25% רעש (25% Noise). בחר 'אחיד' (Uniform) והקש OK.

 

 

 

 

בחר 'תמונה > טשטוש > Gaussian Blur ' (Image | Blur | Gaussian Blur…) וקבע את הרדיוס (Radius) ל- 0.60. כדי להוסיף מאט צבע חזרה למסגרת בחר 'צבע > Colorize...' (Colors | Colorize), וקבע את הגוון (Hue) ל- 149 ואת הרוויה (Saturation) ל- 202.

יצירת השיפועים

המסגרת הפנימית היא מאט שונה מהמסגרת החיצונית. עלינו לעבוד עם כל צד באופן נפרד מהצדדים האחרים כדי ליצור את אפקט השיפוע.

[Image135.jpg]

הקש Ctrl + D כדי לבטל כל בחירה. השתמש בכלי לאסו, סוג הבחירה (Selection Type):

 

Point to Point, Feather: 0, Antialias: מסומן, ומצא את הפינה העליונה של המסגרת. קל יותר להתחיל עם הפינה העליונה הפנימית השמאלית (A), ללכת לעבר הפינה הפנימית העליונה הימנית (B), להטות לפינה הימנית העליונה (C), לחזור לעבר הפינה העליונה השמאלית (D) ולבסוף חזרה לפינה פנימית שמאלית, בה התחלת. יש ללחוץ לחיצה על כפתור העכבר העיקרי על כל נקודה פינתית (A, B, C, D). לחיצה כפולה כדי לסיים את הבחירה. בקצה העליון של המסגרת הפנימית יש את הצל העמוק ביותר ולפי זה נתאים את הבהירות/ניגוד. בחר 'צבעים > התאם > בהירות/ניגוד...' (Colors | Adjust | Brightness/Contrast), קבע את הבהירות ל- -40 (מינוס 40), ואת הניגוד ל- -20 (מינוס 20).

תהליך הבחירה עבור שלושת הצדדים האחרים הוא ביסודו זהה לתהליך הבחירה המשופעת העליונה. כשכל צד נבחר, התאם אותו באופן הבא לפני שחרורו ומעבר לצד הבא.

בצד השמאלי של המסגרת אין צל כל כך עמוק ולכן אנו נתאים את הבהירות/ניגוד כך: בהירות –20% (מינוס 20), ניגוד –10% (מינוס 10).

השיפוע התחתון מקבל את מרבית האור ולכן מותאם לבהירות של 60, וניגוד של 0.

ההגדרות עבור השיפוע הימני הם בהירות 60 וניגוד -5 (מינוס 5).

הקש Ctrl + D כדי לשחרר כל בחירה.

[Image136.gif]

כדי להחליש את הטון של המסגרת יש להתאים את רמת אטימות המסגרת החיצונית ל- 76. אטימות המסגרת הפנימית נקבעת על 81.

[Image137.jpg]

בתיבת דו-שיח בקרת שכבות גרור את שכבת 'מרכז התמונה' (Center Picture Layer) אל מתחת לשתי שכבות המסגרת ולחץ עליה. כדי לסיים אנו נשפר מאט את שכבת 'מרכז התמונה' כדי למשוך אליה תשומת לב ע"י התאמת ערכי צבעי RGB. בחר 'צבעים > התאם > אדום/ירוק/כחול...' (Colors | Adjust | Red/Green/Blue…) מהתפריט. בתיבת דו-שיח של אדום/ירוק/כחול (Red/Green/Blue dialog box)

 

 

 התאם את הערכים באופן הבא:

אדום 14%

ירוק 11%

כחול 0%

 

תוכן העניינים

מסגרת משופעת חלק-1